Saturday, April 5, 2008

כל גוזל יוצא מהקן בגודל של ההורים
...אצלי זה רק הולך ומשתפר פעם היו שישה גוזלים היום זה כבר שמונה וההורים מאכלים כמו גדולים> הגולדנים