Sunday, June 29, 2008

Preparing for a new season - להכין לעונה חדשה


summercamp
קייטנת לוי בע"מ
להכין לעונה חדשה שמנו 12 זוגות גולדנים לעבודה

הגולדנים בעיקרון מוכנים לעבודה אחרי החלפה מלאה וקבלת צבע מלא